Arkadi Zaides is een Israëlische onafhankelijke choreograaf en beeldend kunstenaar van Wit-Russische afkomst. In Israël was hij als danser verbonden aan verschillende gezelschappen, zoals de Batsheva Dance Company en de Yasmeen Godder Dance Group voordat hij in 2004 aan een onafhankelijke carrière begon. Zijn performances en video-installaties waren te zien in tal van dans- en theaterfestivals, musea en galerieën in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Zaides heeft een masterdiploma behaald van de “Amsterdam Master of Choreography” (nu “DAS Choreography”) aan de AHK Academie voor Theater en Dans in Amsterdam (NL). Sinds 2015 is zijn compagnie “Institut des Croisements” gevestigd in Villeurbanne (FR). Hij ontving talloze onderscheidingen, waaronder de Émile Zola-prijs voor podiumkunsten ter erkenning van zijn betrokkenheid bij mensenrechtenkwesties (2013).

De artistieke praktijk van Zaides richt zich op hoe politieke en sociale contexten hun effect hebben op de bewegingen en gebaren van lichamen. Hij is vooral geïnteresseerd in de notie van de grens, een gegeven dat hij niet alleen in letterlijke zin onderzoekt (met de nadruk op specifieke geografische grensgebieden en het identificeren van bepaalde choreografieën die in die ruimten naar voren komen) maar ook metaforisch (om zo licht te werpen op verschillende soorten discoursen en dispositieven in relatie tot de figuur van “de ander").

Naast zijn onafhankelijke artistieke werk, ontwikkelt Zaides geregeld platforms om het hedendaagse discours over het maken van performance aan te wakkeren. Samen met dramaturg en onderzoeker Sandra Noeth zette hij “Violence of Inscriptions” op poten bij HAU - Hebbel am Ufer in Berlijn, Duitsland (2015-2018). Het project bracht kunstenaars, denkers en mensenrechtenactivisten samen om na te gaan wat de rol van het lichaam is bij het produceren, onderhouden, legitimeren, representeren en esthetiseren van structureel geweld. Daarnaast was Zaides curator van “Moves Without Borders”, een nauwe samenwerking met het Goethe Instituut Israël (2012-2015). Het project nodigde avant-garde choreografen uit om performances en workshops te geven op verschillende locaties in Israël. Samen met choreograaf Anat Danieli cureerde Zaides ook het “New Dance Project” in Jeruzalem, dat professionele begeleiding, productie-assistentie en financiële ondersteuning bood aan beginnende choreografen (2010-2011).

__________________________

Arkadi Zaides is an Israeli independent choreographer and visual artist of Belarusian origin. In Israel, he performed in several companies such as the Batsheva Dance Company and the Yasmeen Godder Dance Group before embarking on an independent career in 2004. His performances and video installations have been presented in numerous dance and theatre festivals, museums, and galleries across Europe, North and South America, and Asia. Zaides holds a Master's degree from the “Amsterdam Master of Choreography” (now DAS Choreography) at the AHK Academy of Theatre and Dance in Amsterdam (NL). Since 2015, his company “Institut des Croisements” has been based in Villeurbanne (FR). He is a recipient of numerous awards, among them the Émile Zola Prize for Performing Arts for demonstrating engagement in human rights issues (2013).

Zaides’ artistic reflection focuses on the ways in which political and social contexts produce their effects on the movements and gestures of bodies. He is particularly interested in the notion of the border, which he explores both literally (focusing on specific geographical border areas and identifying particular choreographies that emerge in those spaces) and metaphorically (exposing different types of discourses and apparatuses at work in relation to the figure of “the other”). 

Besides his independent artistic work, Zaides continuously develops platforms to stir the contemporary discourse on performance making. Together with dramaturge and researcher Sandra Noeth, he initiated “Violence of Inscriptions” at HAU - Hebbel am Ufer in Berlin, Germany (2015-2018). The project brought together artists, thinkers, and human-rights activists to negotiate the role of the body in producing, maintaining, legitimizing, representing, and aestheticizing structural violence. He curated “Moves Without Borders”, a close collaboration with the Goethe Institute Israel (2012-2015). The project invited avant-garde choreographers to conduct performances and workshops in various locations in Israel. Together with choreographer Anat Danieli, Zaides also curated the “New Dance Project” in Jerusalem, which provided novice choreographers with professional guidance, production assistance, and financial support (2010-2011).

www.arkadizaides.com 

www.facebook.com/arkadi.zaides

Arkadi Zaides ©Joeri Thiry  STUK Kunsten

foto: Joeri Thiry

Expertise:

 

choreografie, documentair theater

choreography, documentary theatre