image monkey mind.jpg

Onderzoeker/Researcher

Lisi Estaras

Promotor

Kathleen Coessens

Looptijd/Duration

21/09/2021 - 20/09/2022

Beschrijving

Uitgaande van enkele premissen van de Art Brut en een combinatie van theoretisch en visueel materiaal zal ik een oeuvre opbouwen rond een inclusieve danspraktijk. Ik wil experimenteren, bepaalde gemeenschappelijke elementen observeren en toepassen (parcours, herhaling, patronen...) die in dit soort kunst gevonden worden en ze omzetten in een specifieke bewegingstaal. Met het doel om een "state of mind" te vertalen in choreografie en het lichaam te zien als een psycho-emotionele eenheid, zal ik deze elementen combineren met mijn fysieke vocabulaire die ik "The Monkey mind approach to movement" noem. Monkey mind verwijst naar de manier waarop onze gedachten chaotisch over elkaar schuiven en hoe we zoeken naar een mogelijke fysieke vertaling van deze toestand.

De praktische fase van het onderzoek zal worden gedaan samen met een gemengde groep van bewegers, met de nadruk op dansers met een verstandelijke beperking. Doorheen deze onderzoeksperiode verwacht ik mijn observaties en kennis te kunnen uitdagen door uit te zoeken welke systemen en wetmatigheden (voornamelijk in de beeldende kunst) kunnen worden vertaald naar andere artistieke vormen: dans, muziek, woorden... Hoe een bestaande set van regels kan worden getransformeerd en nieuwe mogelijke partituren kunnen worden gecreëerd en uitgeprobeerd. Ik zal op zoek gaan naar de mogelijke verbanden tussen het concept van ruwe kunst, fysieke expressie en beperkingen. Deze zullen me in staat stellen mijn choreografische aanpak te verruimen, in vraag te stellen en te openen; de lichamelijkheid, de structuur, de inhoud en de werkwijze ervan in samenwerking met de betrokken partners.

 

Description

Is it possible to create a Dance- Brut style as a physical language?

Taking some of the premises of the Art- Brut and combining theoretical and visual material I will construct a body of work around inclusive dance practice. I want to experiment, observe and apply certain commun elements (parcours, repetition, patterns…) found in this type of art and transposed them into a specific movement language. With the goal of translating a “state of mind” into choreography and thinking of the body as a psycho-emotional unity, I will combine these elements with my physical vocabulary; what I call “The Monkey mind approach to movement”. Monkey mind refers to the way our thoughts shift from one another chaotically and how we look for a possible physical translation of this state.

The practical phase of the investigation will be done together with a mixed group of movers, focusing on dancers with mental disabilities. Through this period of research I expect to be able to challenge my observations and amply my knowledge finding out what are the systems and laws implicated (mainly in visual art) which can be translated into other artistic forms: dance, music, words… How to transmute an existing set up of rules transforming them and creating new possible scores that can be tried. I will look for the possible links between the concept of raw art, physical expression and disabilities. These will enable me to enlarge, question and open up my choreographic approach; its physicality, structure, content and working method in collaboration with the partners involved.