Connecting the dots: designing a unifying model for traditional and contemporary music performance practice

Holle Haven.png

Onderzoeker / Researcher

Lies Colman

Promotors

Kathleen Coessens (KCA), Pascal Gielen (UA)

 

Looptijd / Duration

15/09/2021 - 15/09/2025

Beschrijving

Gedurende lange tijd was de perfecte uitvoering van een partituur het ultieme doel van klassieke uitvoerende musici. Vandaag de dag echter liggen de uitdagingen veel ruimer: in termen van nieuwe settings (cultureel, technologisch...), rollen (schepper, uitvoerder...), vaardigheden (digitaal, interartistiek...)… Kortom: uitdagingen en skills die moeilijk te integreren zijn in het artistieke métier dat traditiegetrouw aan de basis ligt van professioneel muzikantschap. Binnen dit onderzoeksproject wordt een methode ontwikkeld om dit traditionele muzikale metier fundamenteel te verbinden met deze uitdagingen, door een verenigend model voor muzikale praxis te ontwikkelen, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek in een set van artistieke (-pedagogische) projecten in niet-traditionele settings met meerdere actoren. Hoe, wat en waarom onderhandelen kunstenaars (impliciet) in hun ‘sense-making practices’?

Het vierjarige onderzoek richt zich op een verscheidenheid van niet-traditionele artistieke projecten, waarin participatief en inductief gezocht wordt naar de connectie tussen de artistieke handelingen en wederzijdse verwachtingen tussen de actoren met betrekking tot methodes, praktijken en uitkomsten. Het uiteindelijke doel is om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag: Welk(e) model(len) van muzikale praxis die traditionele performatieve praktijk en métier verzoenen met hedendaagse vereisten kunnen worden ontworpen door het onderzoeken van de processen van participatieve sense-making in niet-traditionele artistieke creaties?

For a long time, the perfect execution of a score was the ultimate goal for classical performing musicians. Nowadays, they increasingly face changing expectations of new settings (cultural, technological...), in new roles (creator, executor...) using new skills (digital, interartistic...); but these are difficult to integrate into the traditional métier which lies at the core of professional musicianship. Within this research project, the aim is to fundamentally connect traditional musical métier with these challenges by designing a unifying model for musical praxis, based on practice led research in a set of artistic (-pedagogical) projects in non-traditional settings with multiple agents. How, what and why do artists (implicitely) negotiate in their sensemaking practices?

By participatively and inductively searching for answers, artistic choices, actions and implications are explicited and connected to mutual expectations in terms of methods, practices and outcomes. The 4-year investigation focuses on a variety of different projects, which allows to increasingly delineate the parameters and processes of the artistic interactions, and to process the results into a new model. Ultimately, the objective of this PhD research is to answer the question: What model(s) of musical praxis that reconcile(s)traditional performative practice and métier with contemporary requirements can be designed by investigating the processes of participatory sensemaking in non-traditional artistic creations?