DE ROL VAN VOCABULARIUM IN HEDENDAAGSE DANS

THE ROLE OF VOCABULARY IN CONTEMPORARY DANCE

Onderzoeker / Researcher

Natalie Gordon & Caroline D'Haese

Promotor

Annouk Van Moorsel

Looptijd / Duration

01.01.2016 - 31.12.2017

Beschrijving

Hedendaagse kennis van dans wordt voornamelijk fysiek overgedragen. Omdat het voortdurend evolueert, is het moeilijk de volgende fase of stilistische richting te voorspellen. Hoe kunnen we toekomstige dansers dan voorbereiden en trainen? Als dansers vaardig worden in hun vermogen om beweging te observeren en analyseren, zal ook hun vermogen verbeteren om beweging van een choreograaf of leraar te vertalen. Om beweging te kunnen waarnemen en analyseren, heeft de danser echter een verbale woordenschat nodig waarmee hij beweging kan bespreken, bevragen, begrijpen, reflecteren en belichamen. Dit onderzoek heeft tot doel een verbaal vocabulaire te ontwikkelen dat kan worden opgenomen in het fysieke trainingsprogramma van een danser. Deze woordenschat zal zowel geschreven als fysiek belichaamd zijn om voordelig te zijn voor de opleiding van een danser en zijn toekomstige artistieke praktijk.

Het kader van het project is de theoretische basis van BODY, EFFORT, SHAPE en SPACE van Rudolf Laban (Hackney, 1998, blz. 217). De logische structuur is ruim, maar zal worden gemanipuleerd om een ​ overdracht van informatie tussen dansers, choreografen, leraren en kunstenaars te bereiken.

 

Description

Contemporary dance knowledge is mostly transmitted physically. Because it is continually evolving, we cannot predict the next phase or stylistic direction. So how can we prepare and train future dancers? If dancers become articulate in their ability to observe and analyze movement, their ability to translate movement of a choreographer or teacher will improve. However, to be able to observe and analyze movement, the dancer needs a verbal vocabulary to discuss, question, understand, reflect and embody movement. This research aims to develop a verbal vocabulary that can be incorporated into a dancer’s physical training programme. This vocabulary will be both written and physically embodied in order to have a benefit to a dancer’s education and future artistic practice.

The framework of the project is Rudolf Laban’s theoretical base of BODY, EFFORT, SHAPE and SPACE (Hackney, 1998, p. 217). Its logical structure is comprehensive, but it will be manipulated in order to reach a goal of transmission of information between dancers, choreographers, teachers and artists.