_DSC0143.jpg

Onderzoeker/Researcher

Manon Avermaete

Promotor

Annouk Van Moorsel

Looptijd/Duration

21/09/2021 - 20/09/2022

Beschrijving

Het cultureel aanbod voor de allerjongsten is beperkt maar daarom niet minder kwalitatief: de laatste jaren kent het een ware schaalvergroting. Dit positieve nieuws brengt echter een vraag met zich mee: hoe zien wij dit jonge publiek als cultuurparticipant? Zijn de theatercodes op deze leeftijd relevant? Stellen we deze codes voldoende in vraag? Met welke factoren houden makers rekening wanneer ze creëren voor de allerjongsten? Kan de jonge toeschouwer deelnemen aan de voorstelling, niet in zijn conventionele vorm, als passieve toeschouwer, maar als actieve participant of als mede-eigenaar?

Dit startonderzoek is een voorstudie van het begrip mede-eigenaarschap toegespitst op het jonge kind (2,5- tot 4 jarigen). Het zal zich in de eerste plaats focussen op de vraag: wanneer spreken we van mede-eigenaarschap binnen de (podium)kunsten en hoe we dit kunnen stimuleren bij jonge kinderen. Welke opvattingen omtrent mede-eigenaarschap van het jonge kind binnen de kunsten bestaan er reeds in het academische/wetenschappelijke, artistieke en kunsteducatieve veld? Welke tools werden reeds ontwikkeld om het te stimuleren en waarin verschilt het van participatie of interactie?

 

Description

The cultural offerings for the very young are limited but no less qualitative: in recent years they have experienced a true increase in scale. However, this positive news brings with it a question: how do we view this young audience as cultural participants? Are the theater codes relevant at this age? Are we questioning these codes enough? What factors do creators take into account when creating for the very young? Can the young spectator participate in the performance, not in its conventional form, as a passive spectator, but as an active participant or co-owner?

This initial research is a preliminary study of the concept of co-ownership focused on the young child (2,5- to 4-year-olds). It will primarily focus on the question: when do we speak of co-ownership within the (performing) arts and how can we stimulate this with young children. Which views on co-ownership of the young child within the arts already exist in the academic/scientific, artistic and art educational field? What tools have already been developed to stimulate it and how does it differ from participation or interaction?