TAALSTIMULERING 0-3 JARIGEN

 

LANGUAGE STUDY 0-3 YEAR OLDS

Onderzoeker / Researcher

Carmien Michels

Promotor

Annouk Van Moorsel

Looptijd / Duration

1.01.2015 - 31.12.2016

Beschrijving

In deze multiculturele samenleving kampen vele kinderen met een taalachterstand nog voor ze op de schoolbanken zitten. Aangezien de kritieke periode om een taal te verwerven zich in de eerste levensjaren situeert (Dekkers & Verrips, 2002, p. 26), richten verscheidene onderzoeken zich op de directe taalstimulering van nul- tot drie-jarigen door middel van taalrijke spelen en andere. Het project TS03 wil zich echter vanuit artistieke vaardigheden, eigen aan de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Drama en de opleiding Drama/Woordkunst, verdiepen in de non-verbale en verbale creativiteit van de verzorgers van deze doelgroep in de pre-schoolse opvang.

Het project TS03 vertrekt vanuit de hypothese dat het stimuleren van een artistieke omgang met taal bij de verzorgers een positief effect zal hebben op de taalontwikkeling van de nul- tot driejarigen.

Het project wil ten eerste onderzoeken in welke mate het stimuleren van de non-verbale en verbale creativiteit van de verzorgers een positief effect heeft op de taalverwerving van jonge kinderen. Ten tweede, hoe de talige transfer tussen verzorgers en kinderen het best gerealiseerd kan worden. En ten derde in hoeverre het stimuleren van bovenstaande creativiteit bij de verzorgers een andere, niet-talige ingang tot de Nederlandse taal zal bieden aan anderstalige kinderen.

 

Description

In this multicultural society, many children struggle with language deficiency even before they start to go to school. Since the critical period for acquiring a language is in the first years of life (Dekkers & Verrips, 2002, page 26), several studies focus on the direct language stimulation of zero to three-year olds by means of language-enriching games etc. However, the TS03 project aims to deepen the non-verbal and verbal creativity of the caretakers of this target group in pre-school care, based on artistic skills specific to the Specific Teacher Training Program Drama and the Drama/Word program.

The TS03 project starts from the hypothesis that stimulating an artistic approach to language among the caregivers will have a positive effect on the language development of the zero to three-year olds.

The project aims to investigate to what extent stimulating the non-verbal and verbal creativity of the caretakers has a positive effect on the language acquisition of young children. Secondly, how the lingual transfer between caregivers and children can best be realized. And thirdly to what extent stimulating the abovementioned creativity among caregivers will offer a different, non-linguistic input to the Dutch language to non-native children.