DE LEESBAARHEID VAN HET LICHAAM

 

READABILITY OF THE BODY

Onderzoeker/Researcher

Neal Leemput

Promotor

Kathleen Coessens​

Looptijd/Duration

1.01.2015 - 31.12.2015

Beschrijving

In een vorig project werd de relatie tussen tekstualiteit en lichamelijkheid van dichterbij bekeken en werd de wisselwerking in de leesbaarheid van een tekstuele presentatie en een fysieke performance onderzocht. Het begrip ‘leesbaarheid’ doelt in die zin op de narrativiteit van de performance en de mogelijke betekenissen van de beelden, maar evenzeer op de codes van specifieke lichamelijkheden binnen een culturele context.

Dit onderzoeksproject bouwt verder op het vorige project. De volgende vragen worden in dit onderzoeksproject verder uitgediept:  
Welk verhaal vertelt het lichaam en hoe wordt dit het best verwoord? Hoe beïnvloedt de lichamelijke aanwezigheid van een performer tijdens een podiummoment de gesproken tekst en vice versa? Kan het lichaam een partituur zijn voor de tekst of omgekeerd? Vanaf wanneer verlaten we het gebied van de taal en begeven we ons op het terrein van het lichaam?

Dit onderzoek vertrekt vanuit de artistieke praktijk, als speler, woordkunstenaar en theatermaker. De voortdurende terugkoppeling tussen creatie en reflectie, artistieke praktijk en literatuuronderzoek, vormt de kern van de onderzoeksmethode. Een nieuwe artistieke output evenals presentaties en discussies binnen de CORPoREAL onderzoeksgroep zullen de inhoud en omlijning van een relevante onderzoeksvraag voor een doctoraatsonderzoek vormgeven.

 

 

Description

 

A previous research project looked closer at the relationship between textuality and physicality and the interaction in the readability of a textual presentation and a physical performance. The term 'readability' refers in that sense to the narrativity of the performance and the possible meanings of the images, but also to the codes of specific physicalities within a cultural context.

This research project builds on the previous project. The following questions will be further explored:
What story does the body tell and how is this best expressed?
How does the physical presence of a performer influence the spoken text during a stage moment and vice versa?
Can the body be a score for the text or vice versa?
From which moment do we leave the area of ​​language into the terrain of the body?

This research starts from the artistic practice, as a player, word artist and theater maker. The constant feedback between creation and reflection, artistic practice and literature research forms the core of the research method. A new artistic output as well as presentations and discussions within the CORPoREAL research group will shape the content and outline of a relevant research question for a doctoral research project.