MUZIEK ALS LEVENDE TAAL

MUSIC AS LIVING LANGUAGE

Onderzoeker / Researcher

Hélène Elst

Promotor

Kathleen Coessens

Looptijd / Duration

01.01.2016 - 31.12.2016

Beschrijving

Klassieke muziek en improvisatie gaan sinds een 100tal jaar zelden samen. Dit onderzoek stelt de vraag of en hoe een improvisatorische aanpak de musicus kan verrijken binnen de eigen muziekpraxis en in inter-artistieke samenwerking.
 
Leidt een improvisatorische aanpak tijdens het studieproces tot een meer geëngageerde houding tegenover het stuk? De eigen muziekpraxis wordt via observerende participatie onderzocht door relaties tussen improvisatie, creatieve aanpak en de betrokkenheid als musicus in het klassieke repertoire te analyseren. Dit gebeurt via een logboek, audio- en video-opnames en korte enquêtes na concerten. Voorts wordt nagegaan of de improvisatorische aanpak impact heeft op de uitvoering en zo de betrokkenheid van het publiek vergroot. Ook zal er onderzocht worden of deze improvisaties op het podium een hedendaagse versie van het ‘praeludieren’ kunnen vormen.
 
Kan de klassieke muzikant door improvisatie tot een intrinsiek begrip komen van en in dialoog gaan met een andere kunsttaal? Verandert zijn engagement ten aanzien van het repertoire van andere kunsttakken na een interdisciplinair-collaboratieve improvisatie-ervaring?

Hiervoor werkt Hélène Elst met haar interdisciplinair improvisatie-ensemble, Impr’essie Antwerpen, om improvisatiesessies en voorstellingen in verschillende interartistieke constellaties in te richten. Vanuit het onderzoek wordt een format voor interdisciplinair theater, met plaats voor improvisatie en repertoire, ontwikkeld.

Description

Classical music and improvisation have rarely coexisted since a hundred years. This project researches whether and how an improvisational approach can enrich the musician within its own music praxis and in inter-artistic collaboration.
 
Does an improvisational approach lead to a more engaged attitude towards the piece during the study process? The own music praxis is investigated through observational participation by analyzing relations between improvisation, creative approach and involvement as a musician in the classical repertoire. This is done via a logbook, audio and video recordings and short surveys after concerts. Furthermore, the projects investigates whether the improvisational approach has an impact on the performance and thus increases the involvement of the public. Can these improvisations on stage form a contemporary version of ‘praeludieren'?
 
Can the classical musician, through improvisation, come to an intrinsic understanding of and enter into a dialogue with another art language? Does his commitment to the repertoire of other art branches change after an interdisciplinary-collaborative improvisation experience? For this, Hélène Elst works with her interdisciplinary improvisation ensemble, Impr'essie Antwerp, to organize improvisation sessions and performances in different inter-artistic constellations. Out of this research a format for interdisciplinary theater, with place for improvisation and repertoire, is developed.