MUSIC AND THE BODY

Movement and Gestures in Composition and Performance for Computer Music and Interactive Media

Onderzoeker / Researcher

Jan Schacher

Promotor

Kathleen Coessens​ & Erik Myin

Gepromoveerd in april 2017 / Promoted April 2017

Beschrijving

Muziek beweegt ons, niet alleen metaforisch, maar ook lichamelijk. Centraal in dit project staat de rol van het lichaam en de perceptie in onze betrokkenheid bij de wereld en de lichamelijke aanwezigheid en de perceptuele vermogens van de muzikale uitvoerder. Het doel is inzicht in muzikale uitvoeringspraktijken, gecentreerd rond het lichaam, te verkrijgen.

Dit wordt benaderd door onderzoek te doen naar fysieke uitvoeringen via de lenzen van het lichaam, het instrument en het bewustzijn, de gewaarwordingen en de waarnemingen van de uitvoerder. Muzikale performance wordt gezien als een culturele activiteit met transformerende kracht en improvisatie als een vorm van speelse betrokkenheid met het 'nieuwe', de ongemarkeerde ruimte, het geheugen en het bewustzijn.

Dit artistiek onderzoeksproject concentreert zich op Jan Schachers praktijk van elektronische muzikale performance met op beweging en gebaren gebaseerde geluidsacties, maar ook open en ontdekkende vormen van performance die de interactie tussen dans en muziek en het luisteren naar open ruimtes benadrukken.

Description

Music moves us, not just metaphorically, but also through the body. Central to this project is the role of the body and perception in our engagement with the world and the corporeal presence and the perceptual capabilities of the musical performer. The goal is an understanding of musical performance practices centered around the body.

This is approached by investigating physical performing through the lenses of the body, the instrument, and the performer's awareness, sensations, and perceptions. Musical performance is seen as a cultural activity with transformational power and improvisation as a mode of playful engagement with the ‘new’, the unmarked space, memory, and awareness.

This artistic research project focuses on the practice of Jan Schacher’s electronic music performance with movement- and gesture-based sound actions, but also open-form, exploratory forms of performance that emphasize interaction between dance and music as well as listening to open spaces.