Dance making: onderzoeken door middel van reflectieve en lichamelijke ervaringen

Dance making: exploring through reflective and bodily experiences

Onderzoeker / Researcher

Aline Veiga Loureiro

Promotor

Kathleen Coessens​ & Erik Myin

Beschrijving

Als uitvoerend danser en onderzoeker probeert Aline Loureiro Veiga te begrijpen hoe kennis zich uitdrukt bij dans creërende processen. Door het samenbrengen van artistieke praktijk en theorie verkent dit onderzoek manieren om te reflecteren vanuit de creërende activiteit. Deze studie wil de ontwikkeling van kennis aanmoedigen door middel van de subjectiviteit van het lichaam, en tegelijkertijd creativiteit blootstellen aan onvoorziene manieren van artistieke denkpraktijken.

Dit onderzoek is niet gericht op het vinden van ontologische verklaringen maar op het begrijpen en beschrijven van lichamelijke ervaringen terwijl ze worden uitgevoerd, gepresenteerd en opnieuw gepresenteerd worden door het uitvoerend lichaam. Hiermee wordt een actieve houding ten opzichte van reflectief en experimenteel onderzoek, dat voortbouwt op Merleau-Ponty's Ontology of the Flesh, gesuggereerd, waarbij de uitvoering van het lichaam als primaire bron van kennis voor praktijkgericht onderzoek wordt erkend.

Op basis van een experimentele en theoretische fase erkent de methodologische benadering die in dit doctoraatsonderzoek wordt gehanteerd beide perspectieven als even betekenisvol. Door onderzoeksvragen uit te werken aan de hand van dans creërende experimenten en door te reflecteren over dergelijke vragen vanuit het perspectief van de kunstenaar-onderzoeker, overlappen en complementeren beide fasen elkaar in hun ontwikkeling, analyse en conclusies.

 

Description

As a dance performer and researcher, Aline Loureiro Veiga seeks to understand how knowledge is articulated within dance making processes. By joining artistic praxis and theory, this research explores ways of reflecting within the activity of creating. This study intends to encourage the development of knowledge through the subjectivities of the body while at the same time it also wants to expose creativeness to unforeseen ways of artistic thinking practices.

This research does not aim to find ontological explanations, but to understand and describe bodily experiences as they are performed, presented and represented by the performing body. This embodied point of view suggests an active attitude towards reflective and experimental research, which builds on Merleau-Ponty ́s Ontology of the Flesh, acknowledging the body ́s enactment as a primary source of knowledge for practice-based investigation.

Drawing upon two basic phases – experimental and theoretical – the methodological approach adopted in this doctoral research recognizes both perspectives as equally significant. By elaborating investigative questions through dance making experimentations and reflecting on such questions from the perspective of the artist researcher, both phases overlap and complement each other in their development, analysis and conclusions.