BEWEGINGSTRAINING

 

MOVEMENT TRAINING

Onderzoekers / Researchers

Magda Thielemans

Anne Schütt

Nathalie Roussel

Promotor

Magda Thielemans

Looptijd / Duration

1.01.2011 - 31.12.2013

Beschrijving

Studenten die een opleiding tot professioneel danser of musicus volgen, zijn onderhevig aan het ontwikkelen van musculoskeletale klachten doordat ze dagelijks gedurende lange periodes repetitieve bewegingen uitvoeren. Uit eigen studies uitgevoerd bij deze twee populaties blijkt dat deze studenten significant meer klachten vertonen ten opzichte van andere leeftijdsgenoten. Sinds verschillende jaren wordt er in deze opleiding onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen beweging en musculoskeletale klachten.

Uit de eerste studies uitgevoerd bij dansers blijkt dat het organiseren van bijkomende training leidt tot de ontwikkeling van minder klachten. Uit een eerste pilootstudie uitgevoerd bij musici, blijkt dat het organiseren van een algemene interventie alvast een effect heeft op verschillende fysieke parameters.

Het doel van het huidige project is om na te gaan of een bijkomende interventie, bestaande uit een algemeen luik ‘bewegen op muziek’ en een specifiek luik bestaande uit gerichte oefeningen in functie van de specificiteit van het instrument, een effect heeft op de musculoskeletale klachten enerzijds en de artistieke prestatie anderzijds.

Bijkomstig wensen we na te gaan in welke mate het sensibiliseren van studenten in het kader van mental health training’ (o.a. door het bespreken van faalangst, stress, psychosociale aspecten van pijn etc.) een effect heeft op deze klachten en op de artistieke prestatie.

 

 

Description

Students who follow a training as a professional dancer or musician are subject to the development of musculoskeletal complaints because they perform daily repetitive movements during long periods. From own studies conducted in these two groups, it appears that these students show significantly more complaints compared to other peers. For several years, research has been carried out into the relationship between movement and musculoskeletal complaints.

The first studies conducted among dancers show that organizing additional training leads to the development of fewer complaints. From a first pilot study conducted by musicians, it appears that organizing a general intervention already has an effect on different physical parameters. The aim of the current project is to examine whether an additional intervention, consisting of a general part 'moving to music' and a specific part consisting of specific exercises in function of the specificity of the instrument, has an effect on the musculoskeletal complaints as well as on the artistic performance.

In addition, we wish to investigate to what extent the sensitization of students in the context of mental health training (eg by discussing anxiety, stress, psychosocial aspects of pain, etc.) has an effect on these complaints and on artistic achievement.