OVERBELASTINGSLETSELS PODIUMKUNSTENAARS

 

OVERUSE INJURIES STAGE ARTISTS

Onderzoeker / Researcher

Nathalie Roussel

Promotor

Kathleen Coessens

Looptijd / Duration

01.01.2012 - 31.12.2014

Beschrijving

De voorbije jaren werd er heel wat onderzoek verricht in de opleidingen Dans en Muziek van het Koninklijk Conservatorium naar het voorkomen van ‘repetitive strain injuries’. De uitgebreide expertise die opgebouwd is tijdens deze jaren, heeft ertoe geleid om een samenwerking op te richten tussen de Artesis departementen Gezondheidszorg en het Koninklijk Conservatorium, waarbij zowel onderzoek als maatschappelijke dienstverlening aan bod komen. Drie manuscripten werden gepubliceerd in tijdschriften met impactfactor en één studie is reeds uitgeschreven.

Door de lange follow-up periode tijdens het project, was er geen mogelijkheid om de data uit te schrijven. Daarom wil Nathalie Roussel vier peer-reviewed publicaties realiseren met impactfactor. Daarnaast beoogt ze de communicatie over de beschreven onderzoeksprojecten uit te werken door in nationale en internationale Nederlandstalige tijdschriften te publiceren en door de resultaten voor te brengen op congressen.

Drie abstracts over deze studies werden reeds gepresenteerd op congressen, enerzijds het tweejaarlijks symposium over lage rugklachten georganiseerd door de Belgian Back Society in December 2010 (Brussel) en anderzijds op het wereldcongres Kinesitherapie in juni 2011 (Amsterdam). De abstracts van deze presentaties zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. De uitgebreide interesse van zowel clinici als onderzoekers voor deze materie bewijst dat publicatie van de verzamelde data essentieel is.

Description

In recent years, a lot of research has been conducted in the Dance and Music programs of the Royal Conservatoire on the occurrence of 'repetitive strain injuries'. The extensive expertise that has been built up during these years has led to the establishment of a collaboration between the Artesis departments of Healthcare and the Royal Conservatoire, that focuses both on research and social services. Three manuscripts were published in journals with an impact factor and one study has already been written out.

Due to the long follow-up period during the project, there was no possibility to write out the data. That is why Nathalie Roussel wants to realize four peer-reviewed publications with impact factor. In addition, she aims to develop communication about the described research projects by publishing in national and international Dutch language journals and by presenting the results at conferences.

Three abstracts about these studies have already been presented at congresses, on the one hand the biennial symposium on low back complaints organized by the Belgian Back Society in December 2010 (Brussels) and on the other hand the World Congress on Physiotherapy in June 2011 (Amsterdam). The abstracts of these presentations have been published in scientific journals. The extensive interest of both clinicians and researchers in this matter proves that publication of the collected data is essential.

.