MoE - MANTLE OF THE EXPERT

 

de artistieke meerwaarde van drama als leermiddel in het lager onderwijs

the artistic value of drama for learning in primary school

MoE giraf

Onderzoeker/Researcher

Bob Selderslaghs

Promotor

Annouk Van Moorsel

Looptijd/Duration

01/01/2017-31/12/2018

Beschrijving

Mantle of the Expert (vanaf nu ‘MoE’ genoemd) is een methodiek waarbij leren en onderwijzen benaderd worden vanuit ‘verbeeldend onderzoek’. Drama fungeert in deze als leermiddel. MoE is een artistiek-pedagogische benadering van het leerproces van jonge kinderen met als doel eindtermen en ontwikkelingsdoelen op een geïntegreerde (vakoverschrijdende) wijze te realiseren. Daarbij worden het eigenaarschap van de leerling (de regie over het eigen leren, de eigen verantwoordelijkheid), de intrinsieke motivatie en een onderzoeksgerichte houding gestimuleerd en gevalideerd. Het project MoE onderzoekt of deze methodiek van Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) indirect ook artistieke competenties ontwikkelt bij lagere schoolkinderen. Het project vertrekt immers vanuit de hypothese dat MoE het domein drama binnen de muzische vorming kan versterken. Een noodzaak gezien 49% van de basisscholen lager onderwijs niet aan de norm voldoet in het leergebied muzische vorming (Onderwijsspiegel 2016; rapport onderwijsinspectie). De onderzoeksvraag die het project stelt, luidt dus: ontwikkelt MoE indirect artistieke competenties in drama bij kinderen in het lager onderwijs in Vlaanderen? De methodologie van het project bestaat uit een veldonderzoek en een experimenteel onderzoek. Het project zal als output diverse publicaties, studiedagen, workshops en overdracht van competenties naar de Specifieke Lerarenopleidingen in de kunsten (Koninklijk Conservatorium, AP Hogeschool Antwerpen) en verschillende bacheloropleidingen lager onderwijs hebben.

Meer info op www.mantleoftheexpert.be

 

Description

The project investigates whether the methodology of 'Mantle of the Expert' from Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) indirectly develops artistic competencies with primary school children. Mantle of the Expert is an artistic-pedagogical approach to the learning process of young children in which learning and teaching are approached from 'imaginative research'. Drama serves here as a learning tool. With this method, the ownership of the pupil (the management of one's own learning, one's own responsibility), the intrinsic motivation and a research-oriented attitude are stimulated and validated. The aim is to realize the final objectives and development goals of primary education in an integrated (cross-curricular) way.

The project starts from the hypothesis that Mantle of the Expert can strengthen the domain of drama in musical education. A necessity given that 49% of primary schools in primary education do not meet the standard for musical education (Onderwijsspiegel 2016, report of the education inspectorate). The methodology of the project will consist of field research and experimental research. The project output are various publications, study days, workshops and transfer of competencies to the SLO drama (KCA) and various Bachelor's programs in primary education.