Bewegen in Musicking: Bevordering van sociale inclusiviteit voor kinderen in kwetsbare situaties

Moving in Musicking: Promoting social inclusiveness for

children at risk

image003[2].png

Onderzoeker/Researcher

Georgia Nicolaou

Promotor

Dr. Luc Nijs

Looptijd/Duration

21/09/2021 - 20/09/2022

Beschrijving

Nu we worden geconfronteerd met een van de grootste vluchtelingencrises uit de geschiedenis, wordt onze wereld voortdurend op tal van manieren uitgedaagd.

Wereldwijd worden kinderen blootgesteld aan traumatische situaties en risico's zoals politiek geweld en gedwongen migratie. Als sociaal geëngageerde kunstenaar en opvoeder kan ik niet passief blijven. Ik voel de drang om mijn educatieve en artistieke ervaringen, vaardigheden en inzichten toe te passen om jongere generaties te stimuleren.

In mijn onderwijspraktijk heb ik zo vaak ervaren hoe "de kracht van muziek" kinderen helpt om verbinding te maken, hun geest te openen en creatief bezig te zijn. Daarom wil ik het potentieel van op beweging gebaseerde muzikale activiteiten grondig onderzoeken om sociale inclusiviteit en veerkracht te bevorderen bij kinderen die hun thuisland moesten verlaten en vaak moeite hebben om te integreren in hun nieuwe omgeving. Om dit te realiseren wil ik een specifiek standpunt innemen als onderzoeker: in plaats van een methode te ontwikkelen 'voor' kwetsbare kinderen, zal ik deze 'samen met' de kinderen en hun omgeving ontwikkelen, door gezamenlijk een artistiek proces aan te gaan, waar hun ideeën en creatieve ambities een stem krijgen.

In dit startproject zal ik een theoretisch kader ontwikkelen en een reeks creatieve muzikale activiteiten ontwerpen die muziek en beweging combineren, gebaseerd op enkele bestaande theorieën en op mijn eigen ervaring als docerend kunstenaar. Vervolgens zal ik een kindgerichte methodologie ontwikkelen en deze uitproberen in een pilotstudie.

Description

Facing one of the biggest refugee crises in history, our world is continuously challenged in numerous ways. Worldwide, children face adverse experiences by being exposed to risks like political violence and forced migration. As a socially engaged artist and educator, I cannot remain passive. I feel the urge to apply my educational and artistic experiences, skills and insights to stimulate the younger generations.

In my educational practice, I have experienced so many times how “the power of music” helps children to connect, open their minds and creatively engage with music. Therefore, I want to thoroughly investigate the potential of movement-based musical activities to promote social inclusiveness and resilience for children that had to leave their homeland and they often experience difficulties in integrating into the new environment that they have been brought to. To realise this, I want to take a specific stance as a researcher: rather than developing a method “for” children at risk, I will develop it “with” the children and their environment, by jointly engaging in an artistic process where their needs, ideas and creative aspirations get a voice.

In this start project, I will develop a theoretical framework and design a series of creative musical activities that combine music and movement, based on some theories and on my own experience as a teaching artist. Next, I will develop a child-centred methodology and try it out in a pilot study.