DENKENDE LICHAMEN IN DANS -

Somatisch onderzoek naar elektronische en algoritmische choreografie

THINKING BODIES IN DANCE

SOMATIC R.E.A.C.H. –

Research in electronic and algorithmic choreography

selectieXRe kopie.jpg

Onderzoeker / Researcher

Klaas Devos

Promotors

Annouk Van Moorsel (KCA), Martin Nachbar (KCA), Dr. Timmy De Laet (UA)

 

Looptijd / Duration

21/09/2020 - 20/09/2024

foto: Albrecht Heeffer

Beschrijving

Dit project focust op dansepistemologie: het benadert dans als de esthetische uitdrukking van een denkend lichaam. Het doel van dit artistiek onderzoek is om na te gaan hoe somatische danspraktijken en technologie elkaar onderling kunnen versterken om nieuwe technieken voor dansimprovisatie te ontwikkelen. Op deze manier wil het onderzoek specificeren hoe dansers beslissingen nemen in een improvisatie en wanneer het eigenlijke moment van compositie plaatsgrijpt.

 

Somatische praktijken gebruiken improvisatie om de sensitiviteit en het reactievermogen van dansers te trainen. Deze praktijken missen evenwel nog vaak de tools om de moeilijk grijpbare aard van dans als kennisproductie te doorgronden via visualisaties, improvisaties en verbale reflectie. Ook in het dansonderwijs is er behoefte aan specifieke technieken om het lichamelijk denken in dans te ondersteunen. Dit onderzoek zal belichaamde cognitieve processen (die vaak ontastbaar en impliciet zijn) meer concreet maken door “Nervous Systems,” een somatische praktijk van het menselijk zenuwstelsel ontwikkeld door Klaas Devos, te herzien met behulp van elektronische tools.

 

Door nieuwe software (MAXMSP) te ontwikkelen, kan het project experimenteren met de impliciete kennisproductie van dansers en zo controle krijgen over de principes van geïmproviseerde compositie. De software genereert live bewegingsopdrachten, gemedieerd via oortjes of op monitoren, en traint zo het beslissingsvermogen tijdens improvisatie. Door elektronische choreografie te integreren in somatische praktijken kunnen we dus het cognitiebewustzijn van dansers verdiepen en een kritisch licht werpen op de gangbare principes van somatisch dansonderzoek, waaronder extreme zelf-gerichtheid, zachte en trage dynamieken, en synthese door middel van verhaalvertelling.

This project focuses on dance epistemology, as it deals with dance as the aesthetic expression of corporeal thinking. The goal of this artistic research is more specifically to investigate how somatic practices and technology can mutually enhance each other in order to develop techniques for dance improvisation. As such, it will specify how dancers make decisions in an improvisation and when the instant of composing takes place.

 

Somatic practices use improvisation to train sensitivity and reactivity of dancers. However, they often still miss the tools to grasp the fleeting nature of its knowledge production through visualization, improvisation, and verbal reflection. In dance education too there is a need for specific techniques to support corporeal thinking. This research will make embodied cognitive processes (which are often tacit and implicit) more concrete by revising “Nervous Systems,” a somatic practice for the human nervous system developed by Klaas Devos, with electronic tools. 

 

By developing new software (MAXMSP), the research practice can experiment with the implicit knowledge production of dancers and gain control over principles of improvised composition. The software generates live movement tasks, mediated in-ear or on monitors, and as such it trains the decision-making in improvisation. By thus integrating electronic choreographies in somatic practices we can expand the consciousness of cognition in dancers and critically reconsider the common principles of somatic research, including self-inwardness, solitary technics, soft and slow dynamics, and synthesis through storytelling.