Towards documented choreography. Intermedial approaches in working with extra-aesthetic materials

NECROPOLIS photo Institut des Croisement

Onderzoeker / Researcher

Arkadi Zaides

Promotors

Annouk Van Moorsel (KCA), Thomas Crombez (KAA), Dr. Timmy De Laet (UA)

 

Looptijd / Duration

15/09/2021 - 15/09/2025

foto: Institut des Croisements

Beschrijving

Dit project onderzoekt de mogelijkheden van choreografie om zich als intermediale praktijk te verhouden tot urgente maatschappelijke kwesties, in het bijzonder tot de migratie- en klimaatcrisis. Al ongeveer een eeuw reconstrueert documentair theater feitelijke informatie om een ​​specifieke gebeurtenis of fenomeen te analyseren. Beeldende kunstenaars en filmmakers hebben zich bij deze trend aangesloten en toonden via hun werk hoe feitelijke informatie aan wijzigingen en twijfel onderhevig is. Hoewel hedendaagse dans een kunstvorm is die wordt gedreven door kritische experimenten, leken choreografen tot voor kort minder geneigd om extra-esthetische materialen op te nemen in hun werk. Wanneer choreografie evenwel als een intermediale praktijk wordt gezien, is ze in staat feitelijke informatie en belichaamde praktijken met elkaar te verweven om op die manier sociale en politieke realiteiten in vraag te stellen net zoals de notie van het documentaire en het authentieke subject.

Dit doctoraatsonderzoek krijgt vorm in verschillende mediale en performatieve contexten en zal nieuwe artistieke methodologieën ontwikkelen die de confrontatie met de realiteit opzoeken door het imaginatieve hergebruik van feiten. Het project zal zich specifiek richten op de kruising tussen choreografische en documentaire praktijken en op de mogelijkheden van deze hybride cross-over om nieuwe vormen van socio-politiek engagement en interventie te articuleren. Als zodanig stelt het onderzoek de vraag welke rol dans kan spelen in de kritische verbeelding van onze hedendaagse realiteit. Door uitgebreid archiefonderzoek te combineren met andere onderzoeksmethoden, zal het project leiden tot een werkelijk intermediaire vorm van documentaire choreografie.

This project investigates the possibilities of choreography as an intermedial practice to relate to today's societal urgencies. For about a century, documentary theatre has reconstructed factual information to analyze a specific event or phenomenon. Visual artists and filmmakers have joined this trend and demonstrated through their work how factual information can be altered and questioned. Even though the field of contemporary dance is driven by critical experimentations, until recently practitioners seemed less prone to include extra-aesthetic materials in their work. However, when viewed as an intermedial practice, choreography is able to weave together factual information and embodied practices in order to question social and political realities as well as the idea of the documentary and the authentic subject.

Taking shape through different media and performance contexts, this PhD will develop artistic methodologies that confront reality through the imaginative reuse of facts. It will focus specifically on the intersection between choreographic and documentary practices and the possibilities of this hybrid cross-over to articulate new modes of socio-political engagement and intervention. The research questions what role dance can play in the critical reimagination of today’s reality. By combining extensive archival search with other investigative methods, the project will lead to a genuinely intermedial form of documentary choreography.