projectfoto Renata Lamenza.jpg

Onderzoeker/Researcher

Renata Epifanio Lamenza

Promotor

CoRPoREAL

Looptijd/Duration

16/09/2020 - 15/09/2021

Beschrijving

Dit project wil vragen behandelen die opduiken naar aanleiding van de huidige Covid-19-pandemie, en tracht richting te geven aan de impact ervan op het podiumkunstenonderwijs. Het plan is om te werken in vier verschillende blokken die elkaar overlappen en met elkaar in dialoog gaan. Elke fase vertrekt vanuit een onderzoeksvraag om het gesprek te initiëren, zoals: Hoe kunnen vormen van afstandsonderwijs optimaal worden ingezet met het oog op de artistieke ontwikkeling van de podiumkunstenaar? Wat zijn de persoonlijke gevolgen van afstandsonderwijs in de uitvoerende kunsten op het vlak van contacten, motivatie en zelfregulering? Kan een belichaamde artistiek-educatieve praktijk bestaan in een virtuele omgeving en kan deze gedeeld worden?

Doorheen een belichaamd onderzoek waarbij het lichaam van de onderzoeker een platform wordt voor experimenten, zal – naast online interviews, collectieve discussies (seminaries, lezingen) en beschikbare middelen die tijdens de pandemie werden/worden gegenereerd – het publicatie-object Scape plan to stay (safe) worden gecreëerd. Om het materiaal dat in dit eenjarige onderzoek tot stand komt te kunnen verspreiden, wordt een dialoog gegenereerd tussen instellingen, professionals uit de sector en performance studenten, waarbij gegevens vanuit een artistieke invalshoek met elkaar worden verweven. Door te onderzoeken op welke manier afstandsonderwijs de lichamen in de performance arts beïnvloedt, wil dit onderzoek de mogelijkheden van de ervaring en het denken binnen het virtuele onderwijs voor zowel de kunstenaar als de kunstdocent verbreden.

Description

This project intends to address questions brought up by the current Covid-19 pandemic situation that we are experiencing and it direct e(a)ffects in the performing arts education. The aim is to work in four separated blocks that overlap and dialogue between one another. Each phase has a research question to guide the conversation, such as: How can forms of distance learning be used optimally with a view to the artistic development of the performing artist? What are the personal consequences of distance learning in the performing arts in terms of contact, motivation and self- regulation? Can there be an embodied artistic-educational practice in a virtual environment and can it be shared?

Throughout an embodied investigation where the body of the researcher is a platform for experimentation, in addition to online interviews, collective discussions (seminars, lectures) and available resources that were/are generated during Covid-19, a publication-object Scape plan to stay (safe) will be created. In order to disseminate the body of work created in this one-year research, it proposes generate dialogues between institutions, professionals of the sector and performing arts students intertwining data through an artistic point of view. Investigating in which ways distance learning affect the bodies in performing arts, this research intends to broaden the possibilities of the experience and thinking within virtual education for both artist and art educator.