TRANSMITTING THE BODY

 

 

Onderzoeker/Researcher

Eva Maes

Promotor

Annouk Van Moorsel

Looptijd/Duration

16/09/2020 - 15/09/2022

Beschrijving

Wanneer dans diep geworteld is in en uitdrukking geeft aan ervaring, hoe gebeurt dan de overdracht van deze praktijken, hoe worden ze aangeleerd, of hoe kunnen ze deel worden van de dansgeschiedenis? Terwijl choreografie lange tijd werd beschouwd als het creëeren van vastgelegde bewegingen, leggen hedendaagse danspraktijken en -educatie veel meer nadruk op open choreografische vormen, flexibele leerbenaderingen en subtiele verkenningen van de communicatieve facetten inherent aan beweging. Verschillende danskunstenaars en bewegingsonderzoekers hebben een breed spectrum aan instrumenten ontwikkeld om de principes van hun ervaringsgericht artistiek onderzoek te communiceren.

 

Het onderzoeksproject ‘Het lichaam in overdracht’  zal in kaart brengen hoe deze instrumenten vragen om een grondige herziening van de overdrachtsprocessen, lesmethoden en de vorming van erfgoed in hedendaagse dans. Het project zal hiertoe focussen op specifieke bewegingspraktijken ontwikkeld door Lisa Nelson, Merce Cunningham, Hubert Godard en Bonnie Bainbridge Cohen. Praktijkgericht onderzoek naar hun bewegingsprincipes door middel van workshops zal worden gecombineerd met uitgebreide documentatie, interviews en literatuurstudie. Als zodanig zal het project nieuw licht werpen op hoe transmissie, leren en erfgoed/nalatenschap in dans nauw met elkaar verbonden zijn. Deze inzichten zullen danskunstenaars, onderzoekers en docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van praktijkspecifieke vocabularia die duidelijk communiceren over wat beoogd wordt wanneer choreografie wordt overgedragen in en door het lichaam.

Description

.

When dance is deeply rooted in experience and, as such, an expression thereof, how can these practices be transmitted, taught, or become a part of dance history? Whereas choreography has long been regarded as creating fixed sets of steps, contemporary dance practices and education place much greater emphasis on open choreographic forms, flexible approaches to learning, and subtle explorations of the communicative facets intrinsic to movement. Various dance artists and movement researchers have developed a wide spectrum of tools to communicate the principles of their experience-based artistic research. 

 

 

The research project ‘Transmitting the Body’ will investigate how these tools necessitate a profound reconsideration of the processes of transmission, teaching methods, and the formation of heritage or legacies in contemporary dance. The project will address these issues by looking at specific movement practices developed by Lisa Nelson, Merce Cunningham, Hubert Godard, and Bonnie Bainbridge Cohen. Practice-based inquiries into their movement principles through workshops will be combined with extensive documentation, interviews, and literature study. As such, the project will shed new light on how transmission, learning, and heritage/legacy in dance are interconnected. These insights will support dance artists, researchers, and educators in developing practice-specific vocabularies that communicate clearly about what is envisioned when choreography is transmitted in and through the body.