top of page
Dans repetitie

VISIE EN ONDERZOEKSLIJNEN

 

De lichamelijke aanwezigheid van de kunstenaar in de podiumkunsten is de focus van CORPoREAL. Het lichaam van de artiest is het medium én het punt van oscillatie dat podiumkunst mogelijk maakt. Performers negotiëren kunst met hun lichaam. Zij zoeken naar een evenwicht tussen de objectieve voorwaarden voor het creëren van kunst en de subjectieve en fysieke aanwezigheid van het lichaam, tussen de inherente mogelijkheden van het omringend materiaal — instrument, ruimte, tekst — en de lichamelijke vertaling van een artistiek idee naar een publiek. De fundamentele rol van het lichaam als medium, als sensoriële drager van artistieke processen, blijft in de achtergrond van elke uitvoering. De kennis en methodes achter en verweven met deze artistieke lichamelijke praktijken zijn meestal impliciet, intuitief en verborgen, waardoor artistieke, pedagogische en kunsteducatieve mogelijkheden onbenut blijven.

Het doel van CORPoREAL is het ondersteunen, begrijpen, expliciteren en communiceren van onderzoek naar kennis, creatie, beleving en transmissie van deze processen in artistieke én kunsteducatieve contexten. Een performance-gerichte onderzoekslijn richt zich op het artistieke begrip en de esthetische impact van de lichamelijke aanwezigheid in het artistieke proces. Het aspect performance wordt hierbij in al zijn complexiteit onderzocht —impliciete, zintuiglijke, ervaringsgerichte kennis en methodes worden geëxpliciteerd vanuit het artistieke proces. De artistiek-pedagogische onderzoekslijn vult deze kennis aan vanuit interactie met de samenleving —kunstonderwijs en kunsteducatie— en verdiept zich in artistiek-pedagogische/-didactische competenties en kunsteducatieve praktijken verbonden met performance.

CORPoREAL biedt zo een uniek draagvlak voor collaboratief interartistiek onderzoek over de correlatie tussen kunstcreatie en lichaam; het ondersteunt onderzoekers, docenten, studenten en doctorandi aan het KCA in hun kennisverwerving van artistieke praktijken m.b.t. performance en kunsteducatieve projecten.

 

DOELSTELLINGEN

CORPoREAL wil onderzoek naar kennis, creatie, beleving en transmissie van ervaringsgerichte artistieke processen ondersteunen, begrijpen, expliciteren en communiceren in artistieke en kunsteducatieve contexten.

CORPoREAL ageert vanuit volgende vaststellingen:

  1. De toenemende aandacht in kunstonderzoek (dans, drama, muziek) voor de rol van het lichaam, diens kennis, kunde, intentie, interactie, zowel nationaal als internationaal.

  2. De nood in kunsthogescholen aan diepgaande reflectie en communicatie over dit thema, waarbij artistieke praktijk en onderwijspraktijk onlosmakelijk verbonden zijn in de relatie tussen kunst en samenleving.

  3. De groeiende groep pre-doc onderzoekers evenals docenten aan het KCA die artistiek, onderzoeks- en onderwijsmatig aansluiten bij CORPoREAL en diens focus.

ZZZZZ
Musician

CORPoREAL bouwt aan en steunt in de praktijk

  • een artistieke onderzoeksomgeving aan het KCA voor artistieke en kunsteducatieve actoren m.b.t. esthetische, fysieke/mentale en artistiek-pedagogische aspecten van zintuiglijke en lichamelijke praktijken in de podiumkunsten en de interactie  hiervan met de samenleving. Hiervoor organiseert CORPoREAL discussie-, werkmomenten evenals artistieke events.

  • een (inter)nationaal netwerk rond artistieke ervaringsgerichte kennis: interactie met artistieke en kunsteducatieve actoren uit (inter)nationale onderzoekscentra, culturele fora en kunstonderwijs (DKO, KSO, HKO) m.b.t. dit thema. CORPoREAL draagt bij aan conferenties, nodigt kunstenaars/onderzoekers uit, legt internationale contacten, organiseert workshops, in uitwisseling met het maatschappelijk en het wetenschappelijk veld.

  • origineel collaboratief onderzoek in kunst, kunstpedagogiek en kunsteducatie: vanuit individuele expertise, gezamenlijke uitwisseling van kennis en praktijk, doctoraatsondersteuning en pedagogische inzichten, genereert CORPoREAL nieuwe inzichten met artistieke en academische output over de sensoriële, esthetische en lichamelijke, fysieke ervaring van de kunstenaar in de podiumkunsten, de kunstpedagogiek en de kunsteducatieve sector.

CORPoREAL wil vanuit deze drie pijlers hoogwaardig, origineel en gefundeerd artistiek en artistiek-pedagogisch onderzoek realiseren over fysieke en esthetisch lichamelijke interactie, kennis en leren in de podiumkunsten. 

NEXUS ONDERZOEKSGROEP - ONDERWIJS

De onderzoeksgroep CORPoREAL biedt een forum voor onderzoek in kunsten én onderwijs. Net die combinatie biedt mogelijkheden tot nieuwe inzichten in artistieke praxis en kunsteducatieve praktijken. Door de focus op zowel artistieke als pedagogische praktijk, al dan niet geïntegreerd, is CORPoREAL een belangrijke speler binnen het onderzoeksklimaat van KCA als onderwijsinstelling.

Opleiding podiumkunsten

Zo opent CORPoREAL met haar artistiek en artistiek-pedagogisch onderzoek perspectieven voor de bachelor- en masteropleidingen dans, drama en muziek én voor de educatieve opleidingen in de kunsten. CORPoREAL is er immers op gericht de creatieve wisselwerking tussen denken, voelen, onderzoeken en belichamen te openen bij (jonge) kunstbeoefenaars en deze processen te ondersteunen. De studentenpopulatie van KCA  wordt op organische wijze in contact gebracht met de onderzoekspraktijk door te participeren in een onderzoeksopzet. Onderzoeksresultaten kunnen het curriculum van de opleidingen versterken. Onderzoekers worden uitgenodigd te doceren via masterclasses en gastlessen.

Enerzijds kunnen de onderzoeksresultaten en output op termijn een kwalitatieve instroom opleveren in het Hoger Kunstonderwijs en bijdragen aan de relevantie van het Koninklijk Conservatorium in de academische en (kunst)educatieve wereld. Anderzijds zal CORPoREAL output genereren in de vorm van artistiek-pedagogisch inzicht & toegepaste methodiek/didactiek voor de Educatieve Masters in de Muziek en Podiumkunsten. 

bottom of page